Caro-Kann PGN

Here is the complete PGN of the ChessGeek Caro-Kann Course:

Instructions: Copy & Paste the PGN into lichess, chess.com, chessable, etc!

______________________________________________________________________________________________________

[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "c5 c3"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "B12"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "16"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Nf3 (5. Be3 Nh6 6. Nf3 (6. Bxh6 gxh6 7.

Nf3 cxd4 8. cxd4 Bg4 9. Be2 e6 10. O-O Bxf3 11. Bxf3 Qb6) 6... cxd4 7. cxd4 Bg4

8. Be2 e6 9. O-O Nf5) (5. Bb5 Qa5 6. Bxc6+ (6. a4 cxd4 7. Qxd4 {[%csl Ga6,Gb5,

Ge6][%cal Ge7e6,Ga7a6,Ga5b5]}) 6... bxc6 7. Ne2 (7. dxc5 Qxc5) 7... cxd4 8.

Nxd4 e6 9. Nxc6 (9. O-O Ne7) 9... Qc7 10. Qa4 (10. Nd4 Qxe5+) 10... Bd7) 5...

cxd4 (5... Bg4 6. dxc5 Nxe5 7. Nxe5 Bxd1 8. Bb5+ Qd7 9. Bxd7+ Kd8 10. Kxd1) 6.

cxd4 Bg4 7. h3 (7. Be2 e6 8. O-O Nge7 (8... Bxf3 9. Bxf3 Qb6 10. Be3 Qxb2 11.

Nd2) 9. Be3 Nf5) (7. Bb5 e6 8. O-O Nge7 9. Nbd2 Qb6 10. Bxc6+ (10. Qa4 a6 11.

h3 Bh5 12. Be2 Nf5 13. g4 Nfxd4 14. Nxd4 Qxd4) 10... Nxc6) 7... Bxf3 8. Qxf3

Nxd4 *


[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "3... c5 4. dxc5"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "B12"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "16"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 Nc6 5. Nf3 (5. c3 Nxe5) (5. f4 e6 6. Be3

Qa5+ (6... d4 7. Bf2 Bxc5 8. Nf3 Nge7 9. Bd3 Nd5 10. Qd2 Qb6 )

7. c3 Bxc5 8. b4) 5... Bg4 6. Be2 (6. Bb5 Qa5+ 7. Nc3 e6 8. O-O (8. a3 Bxc5 9.

b4 Bxb4) (8. Be3 Nge7 9. a3 Nf5 10. b4 Qc7) 8... Bxc5 9. Re1 Nge7) (6. c3 a6 7.

Bf4 (7. Be2 e6 8. b4 Bxf3 9. Bxf3 a5 10. b5 (10. O-O axb4 11. cxb4 Nxb4) 10...

Nxe5 11. Be3 Nxf3+ 12. Qxf3 Rc8) (7. Nbd2 e6 8. b4 Nxe5 9. Be2 Nxf3+ 10. Nxf3

Bxf3 11. Bxf3 a5 12. Qa4+ Qd7 13. Qxd7+ Kxd7 14. a3 axb4 15. cxb4 b6 16. Be3

bxc5 17. bxc5 Ra5) 7... e6 8. b4 Bxf3 9. Qxf3 g5 10. Bg3 Bg7 11. Qe3 Nh6 12.

Bd3 Ng4) 6... e6 7. O-O Bxf3 8. Bxf3 Bxc5 *


[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "Fantasy"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "B12"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "10"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 dxe4 4. fxe4 e5 5. dxe5 (5. Nf3 Bg4 6. h3 (6. c3 Nd7 7.

Bc4) (6. Bc4 Nd7 (6... Nf6 7. Bxf7+ Kxf7 8. Nxe5+) 7. c3 (7. O-O Ngf6 8. dxe5 (

8. Bg5 Qb6 9. Bxf6 gxf6 10. Nbd2 exd4 11. Kh1 O-O-O 12. Bxf7 h5 13. h3 Qxb2 14.

hxg4 hxg4+ 15. Nh2 Bd6 16. g3 Bxg3 17. Kg2 Rxh2+ 18. Kxg3 Qc3+ 19. Kxh2 Qh3+

20. Kg1 Qg3+ 21. Kh1 Rh8+ 22. Bh5 Rxh5#) (8. Kh1 Bd6 9. dxe5 Nxe5 10. Be2 Qc7)

8... Qb6+ 9. Kh1 Nxe5 10. Be2 (10. Bb3 Bc5 11. Qe2 O-O 12. Nc3 Bb4 13. Na4 Qc7

14. Bf4 Bd6 15. Rad1 Nh5 16. Bc1 Ng6 17. Qf2 Rae8 18. Rde1 b6 19. Bg5 h6 20.

Bc1 Nf6 21. Nc3 Bc8 22. Qe2 Ng4 23. h3 Nf6 24. Nd4 Nf4 25. Bxf4 Bxf4 26. Qf3

Be5 27. Nf5 Kh7 28. g4 g6 29. Ne3 Bxc3 30. bxc3 Nxe4 31. Kg2 Nd2 32. Qf2 Nxf1

33. Rxf1 Qe5 34. Nc4 Qe2 35. Nd6 Ba6 {0-1 (35) Ivanov,V (2336)-Bets,A (2405)

Novaya Ladoga 2001} 36. Nxe8 Qxf1+) 10... Nxf3 11. Bxf3 Be6 12. Nc3 Nd7 13. Bf4

O-O-O 14. Qe2 Qc5 15. Be3 Qa5 16. a3 Bd6 17. Bg1 Qe5 18. Rfd1 Bc5 19. Bf2 Bxf2

20. Qxf2 Kb8 21. Rd4 Nb6 22. Rad1 Rxd4 23. Rxd4 Nc4 24. Nd1 Rc8 25. c3 Qf4 26.

Be2 Qxf2 27. Nxf2 c5 28. Rd1 Nxb2 29. Rc1 Rd8 30. Rc2 Na4 31. Kg1 Rd6 32. Kf1

Rb6 33. Ke1 Rb3 34. Kd2 Rxa3 35. Bg4 Bb3 36. Rc1 Ra2+ 37. Ke3 Nb6 38. Nd3 Rxg2

39. Bf3 Rxh2 40. Nxc5 Bc4 41. Rd1 Kc7 42. e5 Rh3 43. Kf4 h5 44. Bxb7 Rxc3 45.

Bf3 g5+ 46. Kxg5 Rxf3 47. Ra1 Kc6 48. Ne4 Be6 49. Nd6 f6+ 50. exf6 Kxd6 51.

Kxh5 Rf5+ 52. Kg6 a5 53. f7 a4 54. Rb1 Nd5 55. Ra1 Nc3 56. Ra3 Rxf7 57. Rxc3

Ra7 {0-1 (57) Chueca Forcen,A (2313)-Alonso Rosell,A (2550) Linares 2013}) 7...

Bh5 (7... Ngf6 8. Qb3) 8. Qb3 Qc7 9. O-O Ngf6 10. Ng5 O-O-O 11. Nxf7 Bxf7 12.

Bxf7 Nxe4 13. Be3 Kb8 14. Nd2 Nxd2 15. Bxd2 Nf6 16. Be3 exd4 17. Bxd4 Bd6) 6...

Bxf3 7. Qxf3 exd4) (5. c3 Qh4+) 5... Qh4+ *


[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "Main Line: Tartakower"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "B15"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "38"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. d4 (2. Nc3 d5 3. d4) 2... d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ exf6

6. Nf3 (6. c3 Bd6 7. Bd3 O-O 8. Qc2 Re8+ 9. Be3 h5 10. O-O-O Be6 11. Kb1 Nd7

12. h3 Qa5 13. c4 Rec8 14. f4 b5 15. g4 bxc4 16. Bxc4 Bxc4 17. Qxc4 Nb6 18. Qd3

Nd5) 6... Bd6 7. c3 O-O 8. Bd3 Re8+ 9. Be3 Bg4 10. O-O Nd7 11. h3 Be6 12. Re1

Nf8 13. a4 Qd7 14. Qc2 Ng6 15. Rad1 Bxh3 16. gxh3 Qxh3 17. Nd2 (17. Bf1 Qxf3

18. Bg2 Qh5) (17. Be2 Nh4 18. Nxh4 Qh2+ (18... Rxe3 19. fxe3 Bh2+ 20. Kf2 Bg3+

21. Kg1 Qh2+ 22. Kf1 Qf2#) 19. Kf1 Qh1#) (17. Qd2 a6 18. Be2 Re4) 17... Qh2+

18. Kf1 Qh1+ 19. Ke2 Nf4# *


[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "Main Line: Other Options"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "B15"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "30"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 (4... Nd7 5. Qe2) 5. Ng3 (5. Qe2 Nbd7

(5... Qxd4) 6. Nd6#) (5. Bd3 Qxd4 6. Nf3 Qd5 7. Nxf6+ exf6 8. O-O Be6) (5. Ng5

h6 6. N5f3 Bg4 7. Bd3 e6 8. h3 Bxf3 (8... Bh5 9. g4 Bg6 10. Bxg6) 9. Nxf3 Bd6

10. O-O O-O 11. Be3 Nbd7 12. c4 c5) 5... h5 6. Nf3 (6. h4 Bg4 7. Nf3 (7. Be2

Nbd7 8. Nf3 e6 9. Ng5 g6 10. c3 Qc7 11. Be3 Nd5 12. Bd2 N7f6 13. Bxg4 hxg4 14.

N5e4 Nxe4 15. Nxe4 O-O-O 16. Qc2 Be7 17. g3 c5 18. dxc5 f5 19. Nd6+ Bxd6 20.

cxd6 Rxd6 21. O-O-O b5 22. Bg5 Rc6 23. Kb1 b4 24. c4 Rxc4 25. Qe2 Rc6 26. Rc1

Kb7 27. Qb5+ Qb6 28. Qe2 Rhc8 29. Rxc6 Rxc6 30. Rc1 Rxc1+ 31. Bxc1 b3 32. axb3

Qxb3 33. Bd2 Nb6 34. Bf4 Qd5 35. Qc2 e5 36. Be3 Qc4 37. Qd2 Nd5 38. Bg5 Kc6 39.

Be3 a6 40. Qa5 Qd3+ 41. Ka1 Nxe3 {0-1 (41) Elezi,E (2266)-Akopian,V (2713)

Kemer 2007}) 7... e6 8. c3 Nbd7 9. Be2 Bd6 10. O-O Qc7 11. Qe1 O-O-O (11... O-O

12. Bg5 c5)) 6... h4 7. Ne2 h3 8. gxh3 Bxh3 9. Bxh3 Rxh3 10. Ng3 e6 11. c3 Nbd7

12. Be3 Bd6 13. Qd2 Qa5 14. O-O Ke7 (14... O-O-O 15. Ng5) 15. Rfe1 Rah8 *


[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "Two Knights"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "B11"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "10"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ (5. Ng3 h5 6. d4 h4 7. Ne2

h3) (5. Neg5 h6 6. Nh3 g5 (6... Bxh3 7. gxh3 e6) 7. Nhg1 (7. Ne5 Bxh3 8. gxh3

Qd5 9. Nf3 Nbd7 10. d4 O-O-O) 7... Bg7 8. d4 c5) (5. Qe2 Nbd7 (5... Nxe4 6.

Qxe4 Nd7 7. Bc4 Nf6 8. Ne5 e6 9. Qe2 Bd6 10. O-O O-O 11. d4 Qc7 12. Re1 Nd5 13.

Bd2 b5 14. Bd3 a5 15. Rad1 f6 16. Nf3 Nb4 17. a3 Nxd3 18. Qxd3 b4 19. a4 c5 20.

dxc5 Bxc5) 6. Nd6#) 5... exf6 *


[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "Exchange"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "B13"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "58"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c3 Nc6 5. Nf3 (5. Bd3 e5 6. dxe5 Nxe5 7. Qe2

Qe7 8. Bb5+ Nc6 9. Bg5 Qxe2+ 10. Nxe2 h6 11. Be3 a6 12. Ba4 Nf6 13. Nd2 Bf5 14.

O-O O-O-O 15. Bb6 Re8 16. Nd4 Bd7 17. Rfe1 Bd6 18. N2f3 Rxe1+ 19. Rxe1 Re8 20.

Rxe8+ Bxe8 21. Nf5 Bf8 22. Bxc6 bxc6 23. Bd4 Nh5 24. g4 g6 25. gxh5 gxf5 26.

Nh4 c5 27. Be3 Bd7 28. Kg2 Kc7 29. Kg3 Kc6 30. Nf3 Kb5 31. Bf4 Be6 32. Be5 Kc4

33. Kf4 Kd3 34. a3 a5 35. b3 Be7 36. b4 axb4 37. axb4 d4 38. bxc5 dxc3 39. Ne1+

Kd2 40. Nf3+ Kd3 41. Ne1+ Ke2 42. Bxc3 Bxc5 43. Nf3 Kd3 44. Bg7 Bxf2 45. h4

Be3+ 46. Ke5 Bc1 47. Bf8 Bb2+ 48. Kf4 f6 49. Kg3 Bc1 50. Bg7 f4+ 51. Kh2 Bd5

52. Ng1 f3 53. Nh3 Be6 54. Nf2+ Ke2 55. Ne4 Bf4+ 56. Kh1 f2 {0-1 (56) Mazur,S

(2407)-Zilka,S (2533) Austria 2018}) (5. Bf4 Bf5 6. Nf3 e6 7. Be2 Bd6 8. Bxd6

Qxd6 9. O-O Nge7 10. Re1 O-O 11. Nbd2 f6 12. Nf1 Rae8) 5... Bg4 6. Be2 e6 7.

O-O Bd6 8. Re1 Nge7 9. Bg5 Qc7 10. h3 Bh5 11. Nbd2 O-O 12. Nf1 f6 13. Bh4 Nf5

14. g4 Nxh4 15. Nxh4 Bf7 16. Bd3 Rfe8 17. Qc2 g6 18. Nf3 Bf4 19. Ne3 e5 20.

dxe5 fxe5 21. Bf1 e4 22. Nd2 Ne5 23. Bg2 Nd3 24. Red1 Nxf2 25. Kxf2 Bxe3+ 26.

Kxe3 Qg3+ 27. Ke2 Qxg2+ 28. Ke3 Qg3+ 29. Ke2 e3 {0-1 (29) Hj,S (2162)-Barbosa,

O (2585) Bandar Seri Begawan 2012} *


[Event "?"]

[Site "?"]

[Date "2022.08.19"]

[Round "?"]

[White "Panov"]

[Black "?"]

[Result "*"]

[ECO "D94"]

[Annotator "ChessGeek"]

[PlyCount "26"]

[SourceVersionDate "2022.08.19"]


1. e4 c6 2. d4 (2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5 Nf6 5. Qa4+ (5. Nc3 Nxd5 6. Nf3

Nc6 7. d4 Bg4 8. Bd3 e6 9. O-O Be7) 5... Bd7 6. Bb5 a6 7. Bxd7+ Qxd7 8. Qxd7+

Nbxd7 9. Nc3 Nb6) 2... d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Nf3 g6 7. Be2 (

7. cxd5 Nxd5 8. Nxd5 Qxd5 9. Be2 Bg7) (7. c5 Bg7 8. Be2 O-O 9. O-O Bf5 10. Be3

Ne4 11. a3 Nxc3 12. bxc3 e5 13. Qd2 e4 14. Ne1 Be6 15. Bh6 f5 16. Bxg7 Kxg7 17.

f3 Qe7 18. Nc2 Rae8 19. Rae1 Qc7 20. Bb5 a6 21. Bxc6 bxc6 22. Nb4 a5 23. Nc2

Bc8 24. Ne3 f4 25. Nc2 e3 26. Qd3 Qa7 27. c4 Ba6 28. Qc3 Bxc4 29. Rb1 Bxf1 30.

Kxf1 Rb8 31. Re1 Qa6+ 32. Kg1 Qb5 33. h3 Qb3 34. Qxa5 Qxc2 35. Qc7+ Kg8 36.

Qxc6 Qf2+ {0-1 (36) Eichler,G (2115)-Kvratskhelia,B playchess.com INT 2004})

7... Bg7 8. O-O O-O 9. Be3 Be6 10. c5 (10. Ng5 Bf5) (10. b3 Qd7 11. Ng5 Bf5 12.

Re1 Rad8) (10. cxd5 Nxd5 11. Nxd5 Bxd5 12. b3 Qd7 13. Qd2 Bxf3 14. Bxf3 Nxd4

15. Bxd4 Bxd4 16. Rad1 e5 17. Rfe1 Qb5 18. h4 Rac8 19. Be4 Qb6 20. h5 Bc3 21.

Qh6 Bxe1 22. Rxe1 Qf6 23. hxg6 hxg6 24. g3 Rfd8 25. Kg2 Rd4 26. Rh1 Rc3 27.

Bxb7 Rc2 28. Qe3 Rdd2 29. Rf1 Qb6 30. Qf3 Kg7 31. Bd5 Qf6 32. a4 Qxf3+ 33. Bxf3

f5 34. g4 e4 35. Bd1 Rc1 36. Be2 Rxf1 37. Kxf1 a5 38. gxf5 gxf5 39. Ke1 Rb2 40.

Bc4 Kf6 {0-1 (42) Feliz Dotel,D (2083)-Garavito,M (2302) La Vega 2019}) 10...

Ne4 11. Nxe4 (11. Qc2 Bf5 12. Bd3 (12. Nh4 Nxd4) 12... Nb4) 11... dxe4 12. Ng5

Nxd4 13. Nxe4 Qd5 *